CONTENTSTART

Early Childhood Spanish/Hmong

Educación de Niñez Temprana: Para información sobre cursos del cuidado de niño en ESPAÑOL, Llame a Gema García al (920) 498-6894 y/o gema.garcia@nwtc.edu

Kawm zov me nyuam: Hu rau Yias Thoj, hais txog kev kawm qhia ua lus Hmoob. Xov tooj: (920) 498-6895/email: yia.thao@nwtc.edu/ Chaw nyob: 2740 West Mason Street Green Bay, WI 54307

Questions?

Contact: Mary Beth Boettcher

(920) 498-5410 or (800) 422-NWTC, Ext. 5410

CONTENTEND